ทีมงานของสถาบันสอนดนตรีปากเกร็ด


ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

นายวิชาญ    แก้วกุลศรี

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ

Lichen       Kaeokugrsi

ตำแหน่ง

ประวัติ

ผู้อำนวยการ   (Director)

 

การศึกษา     

 • ปี   2519  จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปี่ยมเมธีวิทยาลัย
 • ปี   2520  เรียนต่อมหาวิลัยรามกำแหง  คณะรัฐศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี  2528   เข้าทำงานที่  Siam  Music   Yamaha  oc; cld  แผนก  Keyboard  Provincial
 • ปี  2538   แผนก  keyboard   Bangkokตำแหน่งสุดท้าย  Mannager   KeyboardSchool
 • ปี   2539  ได้จัดตั้ง  สถาบันสอนดนตรีปากเกร็ด  Pakkred  Music  Schoolในตำแหน่ง   Director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ทิพวรรณ     ลิมปนานนท์

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ

Thippawan              Limpananont

ตำแหน่ง

ประวัติ

ครูใหญ่  (Headmaster)

 

ประวัติการศึกษา
ปี  2534  จบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศิลปะศาสตร์บัณฑิต  (ด้านดนตรี)
ประวัติการทำงาน
ปี  2536 - 2540  ประสานงาน  Keyboard  ด้านโรงเรียน ของ  Siam  Music Yamaha Co;ltp.

 

 

 
ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์นาฎนภางค์      แก้วกุลศรี

ตำแหน่ง

ประวัติ

สอนเปียโน   (Piano)

 

การศึกษา

 • อายุ  5  ขวบ  เรียนวิชาเปียโน  Yamaha  Music  Shool  แจ้งวัฒนะ
 • ปี  2547  จบปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คณะ นิเทศศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ปี  2547   อาจารย์สอนวิชา  Piano   Clssic    ประจำสถาบันสอนดนตรีปากเกร็ด

 

 

ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์จินาภา        เกษรรัตน์(Jinapa           Kessornrat)

ตำแหน่ง

ประวัติ

สอนวิชา อิเลคโทน  ( Electone/ Keybord  )

 

ประวัติการศึกษา

 • อายุ 4 ขวบ ศึกษาวิชาอิเลคโทน จากYamahaMusicSchoolจบเกรด 6
 • Yamaha  เรียนวิชา  Piano  ได้เกรอ 5
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์

ประวัติการทำงาน

 • ปี พ.ศ. 2545  สอนวิชาอิเลคโทน  และเปียโน  ที่สถาบันสอนดนตรีปากเกร็ด

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์สถิตย์       สมปอง

ตำแหน่ง

ประวัติ

สอนวิชา Classic  Guitar/Folk Guitar

 

ประวัติการศึกษา   

 • อายุ  13  ปี   เริ่มฝึกกีต้าร์  อายุ 18  ปี  เข้าเรียน Classic  Guitar  ที่โรงเรียนคีตะนันท์     หลังจากนั้นศึกษาต่อที่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะครุศาสตร์  สาขาดนตรีศึกษาเอกดนตรีสากล  วิชา Classic  Guitar  และเป็นสมาชิกวง C.U.Band  เรียนเพิ่มเติมกับ Hucky Tchcman  นัก Clssic  Guitar  Germany  Country

ประวัติการทำงาน

 • ปี  พ.ศ.   2538       สอนที่โรงเรียนดนตรี   ศิลปะการดนตรี
 • ปี   พ.ศ.  2539       สอนที่โรงเรียนดนตรี    ศะศิลิยะ
 • ปี   พ.ศ.  2541 ปัจจุบัน  สอนที่สถาบันสอนดนตรีปากเกร็ด
 • เป็นอาจารย์พิเศษ   ของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลมหาวิทยาลัยมหิดล  
 • เป็นอาจารย์สอนพิเศษโรงเรียนนานาชาติ   ST. Stephen 

 

 

ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์นิพนธ์     รักจันทร์(Nipon        Rakchan)

ตำแหน่ง

ประวัติ

สอนวิชา  Electric  Guitar and Bass  Guitar

 

ประวัติการศึกษา

 • ศึกษาด้านดนตรีตั้งแต่อายุ  13  ปี  วิชาที่เรียน  Electric  Guitar ,Bass  Guitar
 • ปี พ.ศ. 2520  ศึกษาเพิ่มเติม  วิชา Piano Populra , Keyboard,  Electone  and Drum

ประวัติการทำงาน

 • ปี  พ.ศ.  2535   Demon  Stater  ประจำ  Siam  Music  Yamaha Co;Ltp.  แผนกElectronic  Keyboard
 • ปี   พ.ศ.  2541  ได้เล่น  Electric  Guitar ให้กับ วทัญยู   มุ่งหมาย และหนุ่ม  สันติสุข  พรหมศิริในตำแหน่งแบ๊ดอัพ

         ได้แต่งเนื้อร้อง ทำนอง   ให้กับศิลปิน   กวาง    กมลชนก

 

 

ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์วิสูตร      จันทร์รุ่งศรี

ตำแหน่ง

ประวัติ

สอนกลอง  Drum

 

ประวัติการศึกษา

 • ปี  พ.ศ.   2532  เข้าศึกษากองดุริยางด์ทหารอากาศ   และได้เรียนวิทยาลัยครูจันทร์เกษมเอกคนตรีสากล  กับอาจารย์อดุลย์  และอาจารย์ราเชนต์ปัจจุบันรับราชการที่กองดุริยางด์ทหารอากาศ

ประวัติการทำงาน

 • ปี  พ.ศ.  2533   เล่นดนตรีที่วาเลนไท คาเฟ่  ปิ่นเกล้า   และร้านชมพู   ลาดพร้าว
 • ปี   พ.ศ.  2535   เล่นดนตรีที่  ป.กุ้งเผา  รัชดา-ปิ่นเกล้า   และหลักสี่กับวงไวท์พีเพิล
 • ปี   พ.ศ.  2542  เป็นอาจารย์สอนที่  สถาบันสอนดนตรีปากเกร็ด  จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์กฤษณา    สุวรรณเศรษฐ

ตำแหน่ง

สอนวิชา Classic  Piano

ปริญญาตรีธุรกิจบันฑิต

 

 
ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ปิยะ   อินทนิล

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน  Guitar

 

 

 
ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

กาญจนา     วงศ์จิตเชียง(Kanjana   Vonuchitchianc)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ  และการเงิน

อุคมคติ  ในการทำงาน
ชื่อสัตย์     ขยันในการทำงาน

 

 
ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

น.ส.ทิพา      จันทร์หอม (Tipa      Junhom)

ตำแหน่ง

พนักงานทั่วไป

 

 

 

HOME