ทีมงานที่ปรึกษา

ประวัติส่วนตัว

  

ชื่อ-สกุล

น.ส.อมรรัตน์ กานต์ธัญลักษณ์

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ

Ms.Amornrat Kanthanyaluk

สถานที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สังกัด

กลุ่มวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรศัพท์

02-6689622 , 02-2445811

โทรสาร

02-6689622

อีเมล์

amornrat_kan@dusit.ac.th

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.(ดนตรี)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา)) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2535-2540 ผู้จัดการแผนกบริหารโรงเรียน 2 บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัด

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน ผู้ประสานงานวิชาการ โรงเรียนดนตรีปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน อาจารย์กลุ่มวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 


 

 

 

 


HOME